Evgeniy Belyakov

Economy Сolumnist, Komsomolskaya Pravda

Participation in the events